20070527

http://vita.uwnet.nl/poem/poem.html [1]

20070505

profuzja plazmy elektrycznej [3]

20070504

.