20120108

wyższe skł#dki#ó%dziesz sy~u do s/lepu

n#z%ierać m~tce pa/kietu

#d%iesz ~ynu do/sklepu

naz#i%rać~matce /arkietu

pójd#i%s~ synu /o sklep+

nazbi#r~ć marc/ parki+++

pójdzi~s% syn/ do sklep+

nazbi~r#ć%ma/ce parkietu

pójd~ies# %/nu do sklepu

naz~ierać#/%sce parkietu

~dziesz/#y%u do sklepu

n~zbiera/ m#t%e parkietu

Brak komentarzy: